Oddychové a relaxační centrum

Suchohrdelská 20
669 02 Znojmo
tel: 515 226 989
fax: 515 226 986
smital@cas-zn.cz

 

Obchodní firma:

ČAS Znojmo s.r.o.
Dobšická 2,
669 02 Znojmo
tel: 515 226 981-4
fax: 515 226 986
cas@cas-zn.cz

 

 

aktualizace:

 

Obecné informace
O B J E D N Á V K Y
  SPORTOVNÍ HALY, BAZÉN
  INFRASAUNA,  SOLÁRIUM


   DOBŠICKÁ  2,  669 02  Z N O J M O
Technické parametry
teleskopických hal 

      Objekty hal stojí na železobetonových monolitických pasech jehož podélné strany tvoří rovněž pražce pod kolejnice pojezdů. Vlastní hala je tvořena 8 segmenty z nichž 6 je pohyblivých. První krajní segmenty jsou pevné a ostatní se od středu haly na obě strany posouvají rovnoměrně na pevné segmenty. Ocelová nosná konstrukce je navržena podle ČSN 731701 - 84 - Navrhování ocelových konstrukcí , zatížení je určeno projektem a ČSN 730035 - Zatížení stavebních konstrukcí . Vnitřní síly na konstrukci byly vypočteny na prutovém modelu v systému IDA NEXIS .

Boční pohled na halu

      Použitý materiál je ocel třídy S 235. Ocelová konstrukce je zařazena do výrobní skupiny B dle ČSN 732601 - provádění ocelových konstrukcí . Dráha je zařazena do výrobní skupiny A dle ČSN 732601 . Statický systém haly je zvolen takto : - v příčném směru kloubově uložené rámy , v podélném směru propojené vaznicemi , propojovacími profily a paždíky . Prostorová stabilita konstrukce jednotlivých pásů je zajištěna příhradovými ztužidlovými pásy mezi rámy . Rámovou konstrukci jednotlivých posuvných segmentů tvoří kloubově uložený obloukový rám . Typy těchto posuvných rámů jsou tři , každý se v konstrukci vyskytuje čtyřikrát .

Půdorys haly

      Nejvyšší rám je na rozpětí 20760 mm s profily sloupů a oblouků I č.380 . Střední rám má rozpětí 19970 mm s profily sloupů a oblouků I č. 350 . Poslední posuvný rám má rozpětí 19060 mm s profily sloupů I č . 300 a oblouků I č. 350. Neposuvné segmenty haly jsou dva . Tvoří je rámová oblouková kloubově uložená konstrukce , které jsou v čelních stěnách doplněny o sloupky čelních stěn IPE 200 . Rámy jsou na rozpětí 18300 mm s profily sloupů a oblouků I č. 300. Ztužení segmentů jsou tvořena příhradovým ztužidlem se statickou výškou příhrady 4750 mm . Ve střeše pasy ztužidel tvoří střešní příčle rámů , svislice jsou trubky průměru 76/3,6 mm , diagonály z netuhých prutů působící pouze v tahu . Svislá ztužidla jsou typu " K " z trubek průměru 76/3,6 mm .

Boční pohled na zasouvající se halu

      Kotvení - konstrukce je založena na výšce - 0,03 od čisté hrací plochy . Patky jsou kloubové se šrouby do závlačí . Patní plech je opatřen proti posunutí kotevním nosem. Patky v čelních stěnách jsou navrženy jako kloubové s hmoždinkami typu "HILTY HSL M 20" , výška podlití u patek je 30 mm . Beton patek stejně jako podlití je z betonu B 20 . Dráhy jsou z uzavřeného profilu 2 x I č. 100 uloženy po cca 1800 mm na pražce prostřednictvím podkladního plechu P 10 . Při výrobě drah je důležité dodržení přesných rozměrů pro bezporuchový a bezproblémový provoz . Dřevěné konstrukce je navržena podle ČSN 731701 - 95 , zatížení je určeno projektem a ČSN 730035 . Dřevo je použito na konstrukci střechy a stěn.

Boční pohled na otevřenou halu

      Vaznice jsou z profilu 140/80 mm po 800 mm na rozpětí 4,750 m, okapové vaznice profilu 140/100 mm . Konstrukce stěn tvoří prosté vaznice 120/60 po 800 mm na rozpětí 4,750 m v podélných a na rozpětí 4,500 m v čelních stěnách . Konstrukce střechy je opláštěna z polykarbonátových trapézových profilů s výškou vlny 18 mm . Polykarbonátové desky jsou uloženy na prosté dřevěné vaznici . Střecha je prosvětlena v celé ploše prostupem světla přes polykarbonáty . Konstrukce stěn má stejný charakter jako střešní plášť. Osvětlení haly je provedeno halogenovými výbojkovými svítidly , osvětlení hrací plochy je 500 luxů .Denní osvětlení je příznivě ovlivněno lomem světla přes trapézový profil polykarbonátových desek - dostačující intenzita osvětlení hrací plochy i při stmívání . Každá hala je temperována 2 agregáty na ekologické spalování použitého motorového oleje typu " KROLL " každý o výkonu 50 kW , které ohřívají vzduch .

Řez A-A

      Ohřátý vzduch je hnán do hal v obou protilehlých stranách . Haly jsou osazeny tak , že mezi sebou z požárního zabezpečení vytváří mezeru o šířce 5,00 m a tohoto prostoru je využito k nezbytnému zázemí pro obsluhu a zákazníka . Zázemí má nepravidelný mnohoúhelníkový půdorys . Dispozičně je řešen jako dlouhá páteřní chodba se vstupy na jednotlivá hřiště a šaten . Chodba ústí do odpočinkové a relaxační místnosti , kde je umístěn malý bar pro občerstvení zákazníků , solárium a infrasauna . Jsou zde rovněž umístěny 3 šatny kde každá má nezbytné hygienické zázemí - WC a sprchu . Z relaxačního centra je vstup do krytého bazénu a na volnou plochu kolem bazénu . Konstrukčně je zázemí řešeno jako ocelová konstrukce se střechou , která má tvar nepravidelného zborceného vrchlíku . Opláštění je provedeno ze stejného materiálu jako opláštění sportovních hal tj. z polykarbonátových trapézových desek ale je provedeno jako zdvojené se vzduchovou mezerou mezi profily 5 cm .Opláštění směrem k bazénu je provedeno tak , aby se celé stěny daly při vysokých teplotách v létě otevřít . Podhledy v zázemí jsou provedeny ze sádrokartonu zateplené minerální plstí "ORSILL" v tloušťce 100 mm. Pro zlepšení vlastního vzhledu celého relaxačního centra je osazen na pevné segmenty obou hal vrchlík rovněž z ocelové konstrukce a krytina stejná jako u sportovních hal.Vnitřní příčky ve vlastním zázemí jsou z klasického páleného materiálu , omítky vápenné hladké štukové plstí hlazené .

Pohled P3 na čelní stranu


Pohled P4 na čelní stranu

      K zabezpečení nutných vstupů energií byl zvolen alternativních způsob tj. solární energie větrná energie , fotovoltaická energie a její přenos . Jedním ze způsobů využití sluneční energie je nízkoteplotní ohřev , který jsme zvolili vzhledem ke geografické poloze místa instalace , nadmořské výšce a klimatickým podmínkám. Protože sluneční záření je proměnlivý zdroj a jeho proměnlivá intenzita neodpovídá potřebnému časovému rozložení odběru tepla jsme tyto disproporce eliminovali tak , že získané teplo je akumulováno do tepelně izolovaného zásobníku tepla uloženého v zemi . Získané teplo je přes výměníkovou stanici využíváno na ohřev teplé užitkové vody a ohřev vlastního bazénu . Jako kumulace energií pro technologickou potřebu je využívána energie získaná z větrného motoru , která obdobně jako sluneční je proměnlivým zdrojem.Elektrická energie získaná pomaloběžným kolem větrného motoru ( min. rychlost větru 0,5 m/s) konstruovaného na principu Halladayova oběžného kola je využívána přes výměník na ohřev vody bazénu a akumulací do zásobníku . Fotovoltaický zdroj je konstruován jako akumulace elektrické energie do akumulátorů ( v době a závislosti sluneční energie) a její zpětné využívání přes napěťové měniče na osvětlení a senzorové ovládání technologických prvků . Zařízení je plně autonomní tak , že je nejprve čerpána el. energie z akumulátorů a po vyčerpání kapacity je zařízení přepnuto na externí dodávku .ČAS - SERVICE a.s. , webmaster@cas-zn.cz